Wednesday, August 14, 2013

மூதாதயரைத் தேடி ஒரு பயணம் 2 : கொங்கர் புளியங்குளம்


மாயன் கோவில்
 கொங்கர் புளியங்குளம் சமணமலை

 மலையின் எதிர்புறம் உள்ள பாறை
  மலைக்கு செல்லும் வழியில் புதிதாக கட்ட இருக்கும் கோவில்

No comments:

Post a Comment